Pro Kyrkslätt värdesätter tvåspråkighet

Kyrkslätt har traditionellt haft en stark tvåspråkig kultur och identitet. I de officiella styrdokumenten så som kommunstrategin och i festtal lyfts tvåspråkigheten alltid upp.

I slutet av 2019 var dryga 6500 kommuninvånare registrerade som svenskspråkiga. Svenskan hörs på gatorna och den syns i lokaltidningen. Men hur är de med de tjänster som kommunen erbjuder för sina svenskspråkiga invånare?

Kundnöjdheten inom småbarnspedagogik och skolor är hög (källa bl.a. SFUN 5.2.2020 6§). Det finns ett gymnasium och ett tvåspråkigt medborgarinstitut. Föreningarna får bidrag på lika villkor oberoende av språket och biblioteket erbjuder bra service också på svenska. Inom social- och hälsovården är det redan svårare att få betjäning på svenska. Detta är inte enbart Kyrkslätts utmaning utan bristen på svenskspråkig personal i vissa yrken är allmän.

Vad kunde göras för att det tvåspråkiga Kyrkslätt skulle leva vidare? Ofta är det bra att utgå från styrkorna. För att garantera högklassig undervisning på svenska borde Winellska skolans nybygge påbörjas. Samtidigt bör utrymmesfrågan för Prästgårdsbackens daghem avgöras. Därutöver är det viktigt att det gemensamma gymnasiecampuset förs framåt. Den nya kulturstrategin erbjuder många möjligheter att förstärka Kyrkslätts tvåspråkiga identitet.

Inom social- och hälsovården är förberedande arbete inom sote-reformen på gång. Kyrkslätt har en viktig roll att i alla sammanhang se till att de svenskspråkiga tjänsterna utvecklas parallellt med de finskspråkiga, dock så att minoritetens särbehov beaktas och tjänsterna anordnas på ett ändamålsenligt sätt.

För att svenska språket ska leva vidare i Kyrkslätt är det viktigt att beslutsfattarna har en positiv syn på det andra nationalspråket och de fungerande särlösningarna. Pro Kyrkslätt rf är en obunden lokalförening som kommer att delta i kommunalvalet med en egen lista. Pro Kyrkslätts mål är att skapa ett hållbart, intressant, trivsamt och levande tvåspråkigt Kyrkslätt. Läs mera om föreningen och våra kommunalvalskandidater www.prokirkkonummi.fi.

Outi Saloranta-Eriksson
Pekka Poutanen
Jan Nordström