YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1§ YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Pro Kirkkonummi ry ja sen kotipaikka on Kirkkonummi. Näissä säännöissä yhdistyksellä tarkoitetaan Pro Kirkkonummi ry:tä. Yhdistys on kaksikielinen (suomi ja ruotsi).

2§ YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS
Toiminnan tarkoituksena on toteuttaa Kirkkonummella kirkkonummelalaisten hyväksi päämääriä, jotka edistävät reiluutta, inhimillisyyttä, kestävää kehitystä, luontoarvoja, tasa-arvoa sekä työn ja yrittämisen kunnioittamista.
Yhdistys kunnioittaa kirkkonummelalaisia perinteitä ja perinteisiä arvoja. Yhdistyksen päämääränä on edistää Kirkkonummen elinkeinojen ja talouden rakentamista vahvaksi ja kilpailukykyiseksi. Kirkkonummea ja sen eri alueita on kehitettävä tasavertaisesti ja niiden omaleimaisuus huomioiden.
Yhdistys perustaa toimintansa yhteistyöhön kaikkien niiden poliittisten tahojen kanssa, jotka hyväksyvät oikeudenmukaisen ja ihmisarvoa sekä ihmisyyttä kunnioittavan politiikan. Kunnioitamme ihmisoikeuksia, emmekä hyväksy minkäänlaista ihmisvastaisuutta.

3§ TOIMINNAN MUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys osallistuu kuntavaaleihin. Lisäksi yhdistys järjestää kokouksia, puhetilaisuuksia ja juhlia sekä muilla vastaavilla tavoilla pyrkii tarkoitusperiensä edistämiseen. Toimintansa tukemiseksi yhdistyksen hallitus julkaisee ja myy lehtiä ja muita painotuotteita sekä ääni- ja kuvamateriaalia, toimeenpanee arpajaisia, varojen keräyksiä ja myyjäisiä.

4§ HENKILÖJÄSENET
Yhdistyksen henkilöjäsenen on oltava hyvämaineinen ja täysi-ikäinen Suomen kansalainen.  
Yhdistyksen henkilöjäsenyyttä haetaan kirjallisella hallitukselle osoitetulla hakemuksella, sähköpostilla tai sähköisen järjestelmän kautta.
Yhdistyksen hallitus päättää jäsenhakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä vapaan harkintansa mukaan.
Henkilöjäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi.
Mikäli yhdistyksen henkilöjäsen ei suorita jäsenmaksuaan kahtena peräkkäisenä vuonna, voi hallitus katsoa hänet eronneeksi.
Hallitus voi erottaa henkilöjäsenen, jos jäsen toimii yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai on ehdolla toisen Suomessa toimivan puolueen tai valitsijayhdistyksen listoilla vaaleissa.

5§ YHTEISÖJÄSENET
Yhdistyksen yhteisöjäsenyyttä haetaan kirjallisesti, hakijayhdistyksen yleisen kokouksen allekirjoitetulla pöytäkirjaotteella. Yhdistyksen hallitus päättää vapaan harkintansa mukaan yhteisöjäsenen ottamisesta jäseneksi.

6§. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

7§. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa yhdistyksen hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan 1-2 varapuheenjohtajaa sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

8§. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja(t), sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

9§. TILIKAUSI
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

10§. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella yhdistyksen jäsenmaksun maksaneella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11§. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostilla.

12§. VARSINAISET KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. Todetaan kokouksen äänioikeutetut jäsenet ja muut läsnäolijat
3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
7. valitaan yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta ennen kokousta.

13§. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.