Pro Kirkkonummi ry. / Pro Kyrkslätt rf. vaatii tulevassa 2050 maakunta-kaavassa raskaan varikkotoiminnot merkinnän poistamista Luoma – Mankki -alueelta. Perusteeksi vaatimukselleen yhdistys esittää seuraavaa:

  1. Alue on keskellä kulttuurimaisemaa ja taajan asutuksen välittömässä läheisyydessä. Toteutuessaan ko. alueella varikko tulisi aiheuttamaan merkittävää melu- tärinä- ja valohaittoja olemassa olevalle asutukselle. Lisäksi em. häiriötekijät tulevat vaikuttamaan haitallisesti alueen välit-tömässä läheisyydessä olevaan Espoonlahden Natura-alueeseen.
  2. Alue on huonosti rakennettavissa ja rakennuskustannukset perustuksineen tulevat nousemaan huomattaviksi. Lisäksi alue on tulvavaara-vyöhykkeellä ja osin vain n. 2 metriä merenpinnan yläpuolella.

Ennen kuin maakuntahallitus/valtuusto sijoittaa ko. raskaan varikkoalueen merkinnän maakuntakaavaan, esittää Pro Kirkkonummi ry / Pro Kyrkslätt rf selvitysten jatkamista vähemmän haitallisen sijoituspaikan löytämiseksi.

Mikäli varikko sijoitetaan Kirkkonummelle puoltaa Pro Kirkkonummi ry. / Pro Kyrkslätt rf. varikon sijoittamista Vuohimäkeen, jota tukevat mm. seuraavat seikat:

  1. Alue on nykyisellään jo teollisuusaluetta ja siellä jo sijaitsee kivenlouhimoita. Lisäksi alue on keskellä metsäaluetta, eikä alueen välittömässä läheisyydessä ole asutusta. Varikko on niin ollen sijoitettavissa metsien ympäröimäksi, eikä sen toiminta aiheuttaisi vastaavia haittoja kuin Luoma-Mankki – sijaintivaihtoehto.
  2. Alue on rakennettavuudeltaan Luoma-Mankki – aluetta parempi kalliopohjansa takia. Lisäksi alueella on paljon hyödyntämättömiä kalliomassoja, joita on mahdollisuus käyttää varikkoalueen sekä 3. raiteen rakentamisessa.
  3. Varikon sijainti Kirkkonummen keskusta-alueen länsipuolella mahdollistaisi liikenteen lisäämisen Kirkkonummen ja Helsingin välillä sekä mahdollisen uuden seisakkeen Vuohimäen läheisyyteen. Varikon rakentaminen lisäksi edistäisi uusien liikenneyhteyksien rakentumista Vuohimäkeen (KT51:n Vuohimäen eritasoliittymä).

Väyläviraston ja HSL:n lausunnoissa Vuohimäen sijainnin huonoiksi puoliksi mainitaan pidemmät (n. 17 km) mittaiset huoltoajot Kauklahden tulevan kaupunkiradan pääteasemalta. Todellisuudessa, mikäli suunnitelmien mukainen 3. raide rakennetaan nykyisen radan rinnalle, se mahdollistaisi pikajunien liikennöinnin omalla raiteellaan ja tavallaan luo kaupunkiradan jatkeen Kauklahden ja Kirkkonummen välille. Tällöin logistisin järjestelyin vuoroja lisäämällä suurin osa junista voisi ajaa Kirkkonummelle saakka, josta varikolle on matkaa enää n. 3km.

Pyydämme Maakuntahallitusta ottamaan huomioon Pro Kirkkonummi ry / Pro Kyrkslätt rf:n esittämät muistutukset nähtävillä olevaan Maakuntakaava 2050:n.

Pro Kirkkonummi ry / Pro Kyrkslätt rf